יום שני, 1 בספטמבר 2014

אפשרויות שונות של זיהוי בסיפור מקרה

הזכות לכבוד, הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות: אפשרויות שונות של זיהוי בסיפור מקרה

הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות נכללות בתחום הרחב של זכות האדם לכבוד. לפיכך, בסיפורי מקרה הנוגעים לאחת מזכויות אלה – הזכות לכבוד, הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות עשויות ליצור קושי אצל התלמידים לזהות באיזו זכות מדובר.
מכיוון שהזכויות הללו קשורות ונכללות זו בזו יש מקום לעתים לכמה תשובות אפשריות בסיפור מקרה כזה או אחר.
נדגים בהתייחס לשאלה שלפנינו המציגה סיפור מקרה:

מועצה מקומית בצפון הארץ מצאה שתושבים רבים בתחומה לא שילמו לה מסים כנדרש. בתגובה הכריזה המועצה שבכל חודש היא תציין בעמוד השער של העיתון המקומי את שמות החייבים לה את סכום החוב שלהם.
תושבים פנו לבית המשפט בטענה שצעד זה יפגע בזכות בסיסית שלהם, וכי אין להתנות זכות בקיום חובה.
א.ציין והצג איזו זכות של התושבים תיפגע אם המועצה תנקוט את הצעד שעליו הכריזה. נמק את תשובתך.
ב. הסבר את טענת התושבים שאין להתנות זכות בקיום חובה. בסס את תשובתך על הקטע.

איזו זכות של התושבים תיפגע אם המועצה תנקוט את הצעד שעליו הכריזה?
א.האם יש לקבל תשובה שהזכות הנפגעת היא הזכות לשם טוב שנובעת מהזכות לכבוד? בבואנו לבדוק אם קיימת פגיעה בזכות לשם טוב עלינו לוודא האם יש אמת בפרסום? מאחר שבפרסום יש אמת אין מדובר במקרה שלפנינו בפגיעה בשם הטוב.
ב.סיפור המקרה תואם לאמור בסעיף 2 בחוק הגנת הפרטיות, ולכן  - לפי לשון החוק מדובר במקרה מובהק של פגיעה בזכות לפרטיות. מנקודת המבט של עקרון הפרטיות, הרשויות אינן רשאיות לפרסם מידע שיש על תושבים, כמו מידע רפואי או כספי, ובמקרה שלפנינו חובות של תושבים לרשות המקומית הם בגדר מידע מהסוג שאין לפרסמו.
ג.האם אפשר לקבל תשובה שבמקרה זה מדובר בפגיעה בזכות לכבוד, שכן במהלך זה שנוקטת הרשות המקומית יש כוונה להביך, לבזות או להשפיל כדי ליצור לחץ על התושבים? אכן כך. לפעמים פגיעה בפרטיות איננה פגיעה בכבוד כי היא לא משפילה. מאידך, אם פגיעה בפרטיות נועדה לשם השפלה, הזכות שנפגעה היא הזכות לכבוד, וזאת באמצעות פגיעה בפרטיות.