יום ראשון, 9 בנובמבר 2014

הצדקות למדינת לאום - הצעה להוראה

הצדקות למדינת לאום מנקודת המבט הדמוקרטית – הצעה להוראה / ד"ר דוד שחר

אחת הסוגיות הנכללות בפרק "לאום ומדינות לאום – היבטים שונים" (פרק 4 בספר הלימוד - "ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית", עמ' 50-44) היא סוגיית ההצדקות למדינת לאום (עמ' 48-46).
סוגיה זו כרוכה בשאלות שונות בנוגע לצידוק שיש במדינת לאום והצדקת המדינה הזאת, במהלך התפתחותם של מאבקים לאומיים והקמת מדינות לאום, ובמקביל גם במסגרת ההגות הפוליטית והמשפט הבינלאומי.
מוצעת כאן לעיונם של המורים לאזרחות הצעה להוראת סוגיית ההצדקות למדינת לאום מנקודת המבט הדמוקרטית. ההצעה מתבססת על הטקסט שבספר הלימוד.

א.סיעור מוחין על המונח "הצדקה" ומשמעויותיו

את סיעור המוחין ניתן לבסס על הגדרות שונות של המונח "הצדקה": מתן תוקף והכרה לדבר מסוים, הפיכתו לדבר צודק וראוי לתמיכה, הכרה בצדק שבדבר מסוים.
מוצע לתת את הדעת למילות המפתח – "תוקף", "הכרה", "צודק", "ראוי", "צדק", ולכך שמתן תוקף והכרה לדבר מסוים, הפיכתו לדבר צודק וראוי או הכרה בכך שיסודו בצדק, עשויים לשקף מחד גיסא תפיסות ערכיות מסוימות, ומאידך גיסא צרכים או אינטרסים קונקרטיים שונים.
את הפירושים והמשמעויות של המונח "הצדקה" ניתן לשלב בשאלות הבאות שניתן לדון בהן עם התלמידים:

1.ממה נובע הצורך העולה לעתים קרובות בחיי היומיום להצדיק מעשים?
2.אלו צרכים, תכליות או אינטרסים ממלאת ההצדקה במהלך התפתחותם של מאבקים לאומיים והקמת מדינות לאום?ב.עיבוד תוכני של ההצדקות למדינת לאום באמצעות טבלה

על בסיס עיון בספר הלימוד ניתן לרכז בטבלה את הנתונים הרלוונטיים ביחס להצדקות למדינת לאום מנקודת המבט הדמוקרטית, על פי מספר היבטים בסיסיים, כמוצע להלן.
לפי שיקול הדעת של המורה, ניתן לבצע משימה זו באמצעות עבודה בקבוצות: הכיתה תתחלק לקבוצות, כל קבוצה תתמקד באחת מן ההצדקות, על פי התבחינים המוצעים בטבלה. בסיכום, כל קבוצה תציג את עבודתה בכתב ובע"פ לפני הכיתה.הצדקה הנובעת מן הזכות הטבעית (הזכות להגדרה עצמית)
הצדקה הנובעת מן הזכות לתרבות
הצדקה הנובעת מן הזכות לחיים ולביטחון (הגנה מרדיפות)
הצדקה הנובעת מן הצורך בסולידריות
הגדרה
הצדקה המתבססת על הזכות הטבעית שיש לעם (לבני הלאום) לקבוע לעצמו את זהותו ומעמדו הפוליטי ולהקים מדינה עצמאית משלו (מדינת לאום)
הצדקה המתבססת על הזכות שיש לעם (לבני הלאום) להקים ולכונן מדינת לאום שבה יתאפשר קיומם של מאפייני התרבות הייחודיים והערכים המשותפים של העם
הצדקה המבוססת על הזכות לביטחון פיסי ולהגנה מפני רדיפות שמדינת לאום עשויה להעניק לבני הלאום
הצדקה המבוססת על סולידריות בין כלל האזרחים בני הלאום ובינם לבין המדינה כאמצעי התורם לחיזוק שותפות גורל, ערבות הדדית ורגש של אחדות
סוג מדינת הלאום המתאים
מדינת לאום אתנית ומדינת לאום פוליטית
מדינת לאום אתנית ומדינת לאום פוליטית
מדינת לאום אתנית ומדינת לאום פוליטית
מדינת לאום אתנית ומדינת לאום פוליטית
טיעונים לביסוס ההצדקה
הצדקה טבעית למדינת לאום נעוצה בזכויות אדם של יחידים, בהתאם למורשת הליברלית, המתממשת באופן קבוצתי על ידי קיומה של מדינת לאום בעבור כלל בני הקבוצה
א.חיים במסגרת תרבות מסוימת הם תנאי הכרחי ליכולתם של בני הלאום לשמור על ייחודם ולקיים חיים בעלי תוכן ומשמעות; ב.תרבותו של אדם וגם תרבותו של עם מהווים מרכיב מכונן בזהותם העצמית; ג.מדינת לאום כמסגרת מדינתית, מאפשרת הגנה ממוסדת על התרבות הלאומית ומאפשרת את הנחלתה באופן נרחב ומגוון מדור לדור
מדינת לאום היא מסגרת מדינתית שיכולה לספק הגנה לבני קבוצה לאומית הנתונים לרדיפות ומצוקת קיום
א.במדינת לאום עשויה להתקיים רמה גבוהה של סולידריות בין חברי הלאום; ב.סולידריות בין חברי הלאום עשויה להבטיח ולקדם הגנה נרחבת של זכויות אדם וזכויות חברתיות, לכידות ונאמנות לערכי העם והמדינה; ג.סולידריות תורמת ללכידות ויציבות של החברה והמדינה
הנחת יסוד כללית
זכויות אדם המתממשות במסגרת מדינתית של מדינת לאום; "הזכות למדינת לאום נעוצה בזכויות אדם של יחידים, בהתאם למורשת הדמוקרטית הליברלית, אלא שמימושן של זכויות אלה נעשה באופן קבוצתי, על ידי קיומה של מדינת לאום עבור כלל בני הקבוצה הלאומית" (אביעד בקשי, גדעון ספיר)
ג.סיכום
לסיכום הנושא ניתן לקיים מספר דיונים באמצעות השאלות הבאות:
1.עיינו בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל והסבירו אלו הצדקות באות בה לידי ביטוי?
2.מדוע, לדעתכם, הצדקה לקיום מדינת לאום המתבססת על הזכות הטבעית (הזכות להגדרה עצמית) רווחת ומודגשת יותר מאשר שאר ההצדקות בהקמתן של מדינות לאום?
3.מהו, לדעתכם, סדר החשיבות של ההצדקות למדינת לאום? נמקו.

בספר הלימוד מוצעות שאלות נוספות ואפשר לשלבן על פי שיקול הדעת של המורה בסיכום הנושא.